Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Straż Miejska w Kłodzku

https://sm.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://sm.bip.klodzko.pl
Deklaracja dostępności cyfrowej

Kategoria menu:


Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://sm.bip.klodzko.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 20.10.2015.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.10.2015.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

Deklarację sporządzono dnia : 20.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Karolina Żochowska inspektor ds. organizacyjnych i sekretariatu, adres poczty elektronicznej sm-klodzko@o2.pl, telefon kontaktowy: telefon kontaktowy:74 865 46 52 ( w dni robocze w godzinach 8.30-15.30 ). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Siedziba Straży Miejskiej w Kłodzku mieści się w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku plac Chrobrego 1 (Ratusz, wejście boczne obok Biura Obsługi Ludności)
  • Telefon alarmowy z terenu miasta Kłodzka 986 lub 74 865 46 52
  • Do siedziby Straży Miejskiej można zadzwonić domofonem. W razie potrzeby Strażnik pełniący służbę na Stanowisku Dyżurnego może zejść do osoby niepełnosprawnej, potrzebującej pomocy w załatwieniu sprawy. Ponadto osoby posiadające „kartę parkingową” osoby niepełnosprawnej, której nie dotyczy znak drogowy B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” mogą wjechać i zaparkować samochód w obrębie Rynku i ulic przyległych .
  • Brak toalety dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  • W siedzibie Straży Miejskiej nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących

Oprogramowanie związane z dostępnością:
NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim) Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E. Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix. Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich. Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach. Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp. Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.


Data publikacji: 25.09.2020 14:43 Autor: Karolina Żochowska